1. Algemeen, toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van dewebsitegids.nl, gevestigd te Kempkeshoeve 56, 5262NX, Vught, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67343511, BTW-nummer NL002370107B89, en hierna aangeduid als “dewebsitegids.nl”.

2. Offertes, aanbiedingen en bestellingen

 • Alle offertes zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen.
 • Bestellingen kunnen binnen 30 dagen na de eerste betaling schriftelijk worden geretourneerd.

3. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 • De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 12 maanden, waarna deze maandelijks opzegbaar is.

4. Verplichtingen dewebsitegids.nl

 • Het eenmalig creëren van een website.
 • Plaatsen van content van de klant.
 • Uitvoeren van updates in het Content Management Systeem (CMS).
 • Domeinregistratie op naam van de klant. Indien niet op naam van de klant geregistreerd, zal dewebsitegids.nl altijd medewerking verlenen bij verzoeken tot verhuizing, overdracht of opzegging.
 • Zorgen dat de website naar behoren functioneert.

4.1 Verplichtingen klant

 • De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.
 • De klant vrijwaart dewebsitegids.nl van eventuele schade die verband houdt met een domeinnaam namens of door de klant.
 • De klant stemt ermee in dat de footer wordt voorzien van een copyright met dewebsitegids.nl.

5. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 • De overeenkomst heeft een minimale looptijd van een jaar en is daarna maandelijks opzegbaar.
 • De overeenkomst wordt stilzwijgend maandelijks verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bij opzegging wordt de website na de laatste betaling offline gehaald, evenals de e-maildiensten.
 • Een storneringsboete van €45,- is van toepassing.

6. Fair use policy

 • Er geldt een fair use policy voor datagebruik, schijfruimte en mailbox. Dewebsitegids.nl zal de klant tijdig informeren indien significant meer data wordt verbruikt en behoudt zich het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

7. (Leverings)termijnen

 • Dewebsitegids.nl streeft naar een leveringstermijn van 4 weken na de eerste betaling voor oplevering van de website.

8. Betaling

 • Betaling geschiedt maandelijks of jaarlijks via SEPA-incasso. Dewebsitegids.nl behoudt het recht om dit bedrag automatisch af te schrijven.

9. Aansprakelijkheid

 • Dewebsitegids.nl is aansprakelijk voor directe schade tot het bedrag (exclusief btw) dat twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht aan de klant. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal 250 euro.

 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover betrekking hebbend op de schade volgens deze voorwaarden.
  • Eventuele redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van dewebsitegids.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan dewebsitegids.nl toegerekend kan worden.
  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze hebben geleid tot beperking van indirecte schade volgens deze voorwaarden.

10. Wijzigingen Voorwaarden

 • Dewebsitegids.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na kennisgeving aan de klant.

11. Contact

 • Voor vragen, opmerkingen of klachten kunnen klanten contact opnemen met dewebsitegids.nl via de volgende contactgegevens:
  • Adres: Kempkeshoeve 56, 5262NX, Vught
  • Telefoonnummer: +31 6 48167410
  • E-mail: [email protected]